عملیات ها1 ویدیوها

لحظه به لحظه با رزمندگان اسلام در عملیات والفجر۸

شور و اشتیاق بچه‌ها قابل توصیف نیست. آنان با آنچنان شوق و شوری به صحنه‌های مقدم نبرد می شتابند که تو گویی نه ظاهر، که باطن را می بینند؛ اگر نه، ظاهر جنگ که زیبا نیست. آنها دل به حق خوش دارند و چهره‌های شادابشان حکایت از عمق آگاهیشان دارد. فرستاده شده از طرف برادر […]