ایثار تی وی- پل خرمشهر
3

برهم خوردن نقشه تهاجمی و دفع پاتک نیروهای رژیم بعثی عراق در خرمشهر و قطع ارتباط آنها در پی انفجار یک پل به تدبیر حاج احمد متوسلیان

انفجار پل در خرمشهر که باعث بر هم خردن نقشه دشمن جهت پاتک سنگین شد و تسلیم شدن بیش از هشت هزار نفر از نیروهای متجاوز بعث عراق را به همراه داشت