حمله موشکی

ای موشکها، ای بمب ها ، ای خمپاره ها بر ما ببارید و ما را قطعه قطعه کنید تا اسلام بماند…