چفیه عشق

در شفاعت شهدا دست درازی دارند/ عکسشان را بنگر چهره ی نازی دارند/ ما به یادآوری خاطره ها محتاجیم/ ورنه آنان به من و تو چه نیازی دارند